Chemistry Olympiad Exposure Camp (Online), February 02-05, 2022

Homi Bhabha Centre for Science Education (TIFR)

Sr. No. Name
1 Abhijit Appasaheb Muke
2 Balgar Singh
3 Balkrishna Bhalchandra Patil
4 Bilal Ahmad Hajam
5 Chhaya Bandu Shinde
6 Dar Rafi Ahmad
7 Farooq Ahmad Dar
8 Ganesh Kshirsagar
9 Garima Singh
10 Gopalakrshna
11 Humaira Shah
12 Jance Jovita Francis
13 Khursheed Alam
14 Manzoor Ahmad Bhat
15 Mohammad Ishaq
16 Mohd Yousuf
17 Mudasir Ahmad Wani
18 Prahant Shekhar
19 Preety Patil
20 Rabia Amin
21 Rajan Kumar Das
22 Rajesh Kumar Verma
23 Sachin Goel
24 Sajjad Hussain
25 Shabeela Aziz
26 Sheikh Saqib
27 Showkat Ahmad Malik
28 Shubha Tiwari
29 SVSL Poornima
30 Tarique Masood
31 Vandana Raghavan
32 Viney Thareja
33 Vinod Ramdas Mohod